top of page
  • Writer's pictureNoa Zalle

מדיטציה מספר 44- על גשם והמים שבתוכנו

גשם, גשם… גם הגוף שלנו מורכב ברובו ממים💧

הנוזלים האלה של הגוף, כולם מכילים מים, אבל הם שונים זה מזה ובעלי תפקידים ואיכויות מפתיעים!

אם נתבונן בעיניים חדשות על כל "תפקיד" ואיכות תפקודית בגוף נגלה השפעה מרחיקת לכת על הנפש ועל התודעה🌀
Comments


bottom of page